Tell Us What You Think!

Our school is part of the federal Title 1 program, which allows us to provide additional services to families and students who attend Roberts. We are always looking for way to improve our services to you and your children! Please tell us how we did this year by completing the survey below.

Nuestra escuela es parte del programa federal Título 1, que nos permite ofrecer servicios adicionales a las familias y estudiantes que asisten a Roberts. ¡Siempre estamos buscando la manera de mejorar nuestros servicios para ustedes y sus hijos! Cuéntenos cómo lo hicimos este año por completando la encuesta debajo.

Lekòl nou an se yon pati nan pwogram federal Tit 1, ki pèmèt nou bay sèvis adisyonèl bay fanmi yo ak elèv ki ale nan Roberts. Nou toujou ap chèche fason pou amelyore sèvis nou yo pou ou menm ak pitit ou yo! Tanpri di nou ki jan nou te fè ane sa a lè ou ranpli sondaj ki anba la a.